Pradžia
Apie mus
Kontaktai
PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS
Uždaroji akcinė bendrovė
Darbo užmokestis

 
Ši informacija skelbiama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimą Nr. 480.

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO

APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1.    Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių
darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau tekste -
aprašas) reglamentuoja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių (toliau tekste -
bendrovės) darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, nuo kurio priklauso vadovų, jų
pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau tekste - vadovaujantys darbuotojai) tarnybiniai
atlyginimai kartu su priedais, apskaičiavimą.

2.    Bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių, kuris nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį ketvirtį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir dalijant iš trijų.

3.         Bendrovės darbo apmokėjimo lėšos yra visų rusių darbo užmokestis už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant įvairias priemokas, priedus, išmokas iš pelno, nuolatines ir vienkartines premijas, apmokėjimas už nedirbtą laiką (atostogas, prastovas ir panašiai).

4.    Į darbo apmokėjimo lėšas neįskaitomos įmonės darbuotojams mokamos išeitinės išmokos ir kompensacijos, materialinė pašalpa, išmokos pagal rangos, autorines ir kitas civilines sutartis, įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo lėšos, taip pat delspinigiai už laiku neišmokėtą darbo užmokestį, dotacijos darbuotojams maitinti, kompensacinės išmokos (butų nuomos, komunalinių paslaugų, už mėnesinius transporto bilietus ir panašios), negrąžintos lėšos, panaudotos gyvenamiesiems namams ir butams statyti, ligos pašalpos ir kitos su darbo apmokėjimu nesusijusios išmokos.

5.   Į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįskaitomi bendrovės vadovaujantys
darbuotojai, moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų, asmenys, išėję atostogų vaikui
prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, darbuotojai, pašaukti į būtinąją karo tarnybą ar alternatyviąją
krašto apsaugos tarnybą, darbuotojai, dirbantys pagal rangos, autorines ar kitas civilines sutartis,
įsigiję verslo liudijimus, praktikantai, mokiniai ir teisėtvarkos organų sulaikyti darbuotojai.

 
 
 
 
 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

1.       Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių (toliau tekste - vadovaujantys darbuotojai) tarnybinis atlyginimas nustatomas minimaliosios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į Įmonės kategoriją.

2.       Bendrovės vadovui nustatomas algos dydžio koeficientas 2-10. Konkretų taikomą koeficiento dydį bendrovės vadovui nustato bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas.

 

3.        Bendrovės vadovo pavaduotojų, vyriausiojo buhalterio tarnybinis atlyginimas nustatomas 10-20 procentų mažesnis už vadovo tarnybinį atlyginimą. Konkretų tarnybinį atlyginimą sau pavaldiems darbuotojams nustato bendrovės vadovas.

4.   Nustatyti bendrovės vadovaujančių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai kartu su priedais negali būti didesni už praėjusiojo ketvirčio įmonės darbuotojų 5 vidutinius mėnesinius darbo užmokesčius, apskaičiuotus pagal šio sprendimo 2 punkte nurodytą aprašą.

5.        Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams taip pat gali būti nustatomas iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo, nurodyto šios tvarkos 4 punkte, priedas, kuris priklauso nuo pelno, pardavimo ir (ar) paslaugų apimties, nuostolio mažėjimo ar kitų rodiklių. Konkrečius rodiklius nustato bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas.

6.   Bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas tvirtina konkretų įmonės vadovo tarnybinio atlyginimo dydį ir tarnybinio atlyginimo priedą, taip pat paveda įmonės vadovui remiantis šia tvarka nustatyti tarnybinio atlyginimo dydžius ir tarnybinio atlyginimo priedus įmonės vadovo pavaduotojams ir vyriausiajam buhalteriui.

7.        Per metus kiekvienam bendrovės vadovaujančiam darbuotojui išmokėtų premijų, kurios mokamos iš įmonės pelno, dydis negali viršyti jo vieno tarnybinio atlyginimo dydžio.

8. Bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas, nustatydamas bendrovės vadovaujančių darbuotojų tarnybinį atlyginimą, turi vadovautis šios tvarkos I punkto nuostatomis.

9. Nustatyti, kad bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas vadovaujantiems
darbuotojams savo sprendimu gali skirti materialinę pašalpą, kai sunki jų materialinė būklė dėl jų
pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra raštiškas
prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, - iki 2 minimaliųjų mėnesinių algų iš
bendrovės pelno.

10. Nustatyti, kad bendrovės vadovą renkantis bendrovės organas vadovaujantiems
darbuotojams, su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 125 straipsnį, negali nuspręsti išmokėti kompensacijų
daugiau negu 3 jų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Darbuotojo
vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos.


Vienarūšes pareigas (pareigybes)

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis   
(su priedais ir priemokomis) 2014 m., Lt ir (vidutinis darbuotojų skaičius)

 

  Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis   
(su priedais ir priemokomis) 2015 m. IV ketv., EUR  ir (vidutinis darbuotojų skaičius)

 
Direktorius

7650

2223 (1)

Administracijos specialistai
4886   (6)
1411    (11)
Padalinių vadovai
4846   (6)
1291     (9)
Padalinių vadybininkai
4049   (3)
1153     (5)
Vairuotojai
3168    (20)
999    (24)
Vairuotojas -elektrikas
3594  (1)
1050     (2)
Elektrikai
3389   (2)
1043     (2)
Vairuotojai-darbininkai
2961    (14)
999     (16)
Traktorininkai-darbininkai
2407   (6)
727     (3)
Suvirintojas-santechnikas
-  
763    (1)
Santechnikas
2359    (1)
594    (1)
Suvirintojas
3303   (1)
887    (2)
Tekintojas
3125    (1)
962     (1)
Šaltkalviai
2275    (2)
643     (2)
Autošaltkalvis
2500   (1)
765      (1)
Kvalifikuoti darbininkai
2065   (7)
639    (9)
Tualetų budėtojai
1483   (4)
348     (4)
Krovėjai
1356   (9)
463     (8)
Gatvių valytojai
1222   (14)
367     (23)
Patalpų valytoja
1155    (1)
325     (1)
Kapinių sargas
1049    (2)
325     (2)
Pagalbinis darbininkas
Minimalus valandinis atlygis      (20)
Minimalus valandinis atlygis      (20)
Ritualinių pasl. teikėja-kasininkė
 2400 (1)
  695    (1)
Ritualinių pasl. tiekėjas-vairuotojas
2340   (1)
  695     (1)
Kasininkė - dispečerė - siuntų priėmėja
-   
  579     (4)


 

 

 

 

Paslaugos

Darbo užmokestis
PradžiaApie musKontaktai